CZ EN RU RO
Mach drůbež logo

Historie

Tři roky po listopadových událostech roku 1989 založil v Litomyšli Ing. Jiří Mach firmu,
která se během čtvrt století své existence stala jedním z nejúspěšnějších zemědělských
podniků v České republice. Firma Mach – líhně kuřat Litomyšl se od počátku specializuje
především na produkci jednodenních brojlerových kuřat. Od roku 2003 je u Krajského
soudu v Hradci Králové nově zapsána pod názvem Mach drůbež, a. s.

Jiří Mach navázal na dlouholetou rodinnou tradici počínající u Františka Macha,
který se začal drůbežářství věnovat již ve dvacátých letech minulého století. V roce 1927
založil v Kosoři u Prahy své první líhně. V průběhu let přemístil podnikání do Křinic
u Broumova, kde se zabýval chovem nosných slepic leghornek. V podnikání mohl pokračovat
jen do počátku padesátých let. Tehdy byl komunistickým režimem prohlášen
za kulaka a uvězněn.

Drůbežářství se posléze začal na státním statku v Broumově věnovat, a to i přes
různé překážky, jež musel překonávat, také jeho vnuk Jiří Mach. Pracoval zde až do roku
1968, kdy vyhrál konkurs na vedoucího líhní závodu Xaverov v Litomyšli. Odtud ho však v roce 1980 nový ředitel pardubického ústředí propustil.
Další zkušenosti s chovem drůbeže získal jako zootechnik státního statku ve Svitavách, kde se mimo jiné zabýval i šlechtěním hovězího dobytka. V roce 1989 se osamostatnil a začal pracovat jako specializovaný konzultant pro okolní zemědělské podniky. Roku 1992 zakoupil v rámci velké privatizace areál bývalého litomyšlského závodu Xaverov a položil tak základ svému
dalšímu podnikání.

Sídlo firmy se nachází v citlivě zrekonstruované historické budově, kterou kolem roku
1660 nechala postavit jako výstavný hospodářský dvůr Marie Klára z Dietrichštejna, první
manželka tehdejšího majitele litomyšlského panství Jana Fridricha z Trautmannsdorfu.
Podle Trautmannsdorfských růží na fasádě dostala stavba jméno Rosenstein.
Dnes je tato nemovitá kulturní památka známa jako Hraběnčin dvůr.